Gids voor de voorschrijver

Bruk av koagulasjonstester1,2

Rutinemessig monitorering er ikke påkrevet ved behandling med ELIQUIS®. Imidlertid kan anti-faktor Xa-analyse være nyttig i spesielle situasjoner hvor kunnskap om ELIQUIS® eksponering kan bidra til kliniske avgjørelser, f.eks. ved overdose og akuttkirurgi.

Protrombintid (PT), INR og aktivert partiell tromboplastintid (aPTT)

Endringer som er observert i disse koagulasjonstestene ved forventet terapeutisk dose er små og underlagt høy grad av variabilitet. De anbefales ikke til testing av de farmakodynamiske effektene av ELIQUIS®. Ved analyser av trombindannelse reduserte ELIQUIS® det endogene trombinpotensialet, et mål for trombindannelse i humant plasma.

Anti-FXa analyse

ELIQUIS® viser også anti-faktor Xa-aktivitet ved reduksjon i FXa enzymaktivitet i flere kommersielle anti-Fxa tester. Resultatene varierer imidlertid mellom testene. Data fra kliniske studier er kun tilgjengelig for Rotachrom® Heparin kromogenanalysen. anti-faktor Xa-aktivitet viser en nær direkte lineær sammenheng med plasmakonsentrasjonen av ELIQUIS®, og når maksimalverdi på samme tid som ELIQUIS® når maksimale plasmakonsentrasjoner. Forholdet mellom ELIQUIS® plasmakonsentrasjon og anti-faktor Xa-aktivitet er tilnærmet lineær over et bredt doseområde for ELIQUIS®.

Tabell 2 viser beregnet steady state eksponering og anti-faktor Xa-aktivitet for hver indikasjon. Hos pasienter som bruker ELIQUIS® for forebygging av VTE etter hofte- eller kneprotesekirurgi, var fluktuasjon i topp-til-bunnkonsentrasjoner mindre enn 1,6 ganger Hos pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) som fikk ELIQUIS® for forebygging av slag og systemisk embolisme, viste resultatene en fluktuasjon i topp-til-bunnkonsentrasjoner på mindre enn 1,7 ganger. Hos pasienter som fikk ELIQUIS® til behandling av DVT og LE eller forebygging av tilbakevendende DVT og LE, viste resultatene en fluktuasjon i topp-til-bunnkonsentrasjoner på mindre en 2,2 ganger.

Beregnet steady-state eksponering og anti-faktor Xa aktivitet

Tabell 1 – klikk nedenfor for mer informasjon