Gids voor de voorschrijver

Populasjoner med potensielt høyere blødningsrisiko1,2

Flere undergrupper av pasienter har økt blødningsrisiko og bør overvåkes nøye for tegn og symptomer på blødningskomplikasjoner. ELIQUIS® bør brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling med ELIQUIS® bør seponeres dersom det oppstår alvorlige blødninger.

Skade eller tilstand som vurderes som en betydelig risiko for større blødninger

Dette inkluderer:

 • Aktiv, klinisk signifikant blødning
 • Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko
 • Nåværende eller nylig gastrointestinal blødning
 • Tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning
 • Nylig hjerne- eller spinalskade
 • Nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi
 • Nylig intrakraniell blødning
 • Kjent eller mistenkt øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser

Omstendigheter da ELIQUIS® er kontraindisert

Interaksjoner med andre legemidler som påvirker hemostase

Klikk nedenfor for mer informasjon

 • Ufraksjonert heparin (UFH), lavmolekylære hepariner (f.eks. enoksaparin, dalteparin), heparinderivater (f.eks. fondaparinux)
 • Orale antikoagulantia (f.eks. warfarin, rivaroxaban, dabigatran)

På grunn av økt blødningsrisiko er samtidig behandling med ELIQUIS® og ethvert annet antikoagulerende middel kontraindisert, med unntak av spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulasjonsbehandling, når UFH er gitt i doser som er nødvendige for å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterablasjon for atrieflimmer.

Legemidler forbundet med alvorlige blødninger er ikke anbefalt samtidig med ELIQUIS®, slik som: trombolytiske midler, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin (f.eks. klopidogrel), dipyridamol, dextran og sulfinpyrazon

Faktorer som kan øke eksponering / øke plasmakonsentrasjonen av ELIQUIS®

Klikk nedenfor for mer informasjon

Se avsnittene for pasienter med nedsatt nyrefunksjon under doseringsanbefalinger for ulike indikasjoner

 • Det anbefales ikke bruk til pasienter med
  CrCl <15 ml/min eller til pasienter under dialyse
 • Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med mild eller moderat nedsatt nyrefunksjon

Pasienter med NVAF

 • Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl 15-29 ml/min) bør bruke laveste dosen ELIQUIS® på 2,5 mg to ganger daglig
 • Pasienter med serumkreatinin ≥133 mikromol/l forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg bør bruke laveste dosen ELIQUIS® på 2,5 mg to ganger daglig

Faktorer som kan redusere eksponering / redusere plasmakonsentrasjonen av ELIQUIS®

Klikk nedenfor for mer informasjon