Gids voor de voorschrijver

Håndtering av overdose og blødning1,2

Overdose med ELIQUIS® kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen avsluttes og årsaken til blødningen må undersøkes. Initiering av passende behandling, som f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma eller administrasjon av et reverserende middel for faktor Xa-hemmere bør vurderes.

I kontrollerte kliniske studier ble ELIQUIS® administrert oralt til friske personer ved doser opptil 50 mg daglig i 3 til 7 dager (25 mg to ganger daglig i 7 dager og 50 mg én gang daglig i 3 dager), uten at de ga klinisk relevante bivirkninger.

Administrasjon av aktivt kull hos friske personer 2 og
6 timer etter inntak av 20 mg ELIQUIS® reduserte gjennomsnittlig AUC med henholdsvis 50 % og 27 %, og hadde ingen påvirkning på Cmaks. Gjennomsnittlig halveringstid ble redusert fra 13,4 timer når ELIQUIS® ble administrert alene, til henholdsvis 5,3 timer og
4,9 timer når aktivt kull ble administrert 2 og 6 timer etter ELIQUIS®. Administrering av aktivt kull kan derfor være nyttig ved håndtering av ELIQUIS® overdose eller utilsiktet inntak.

Et reverserende middel for faktor Xa-hemmere er tilgjengelig i situasjoner der reversering av antikoagulasjon er nødvendig på grunn av livstruende eller ukontrollert blødning. Administrasjon av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa kan også vurderes. Reversering av ELIQUIS® farmakodynamiske effekter, vist ved endringer i analyser av trombindannelse, var tydelig på slutten av infusjonen og baselineverdier ble oppnådd 4 timer etter oppstart med en
30 minutters infusjon med 4-faktor protrombinkomplekskonsentrat hos friske personer. Det finnes imidlertid ingen klinisk erfaring med bruk av 4-faktor protrombinkomplekskonsentrat-produkter for reversering av blødninger hos personer som har fått ELIQUIS®. Det er foreløpig ingen erfaring med bruk av rekombinant faktor VIIa hos individer som får ELIQUIS®. Gjentatt dosering av rekombinant faktor VIIa kan vurderes og titreres avhengig av bedringen av blødningen.

Avhengig av lokal tilgjengelighet, bør det ved alvorlig blødning vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist.

Hemodialyse reduserte AUC med 14 % hos personer med nyresykdom i siste stadium, når en enkeltdose ELIQUIS® 5 mg ble gitt oralt. Hemodialyse anses derfor ikke som en effektiv metode for å håndtere en overdose av ELIQUIS®.