Gids voor de voorschrijver

Kirurgi og invasive prosedyrer1,2,3

ELIQUIS® bør seponeres før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer (gjelder ikke konvertering eller kateterablasjon) ved risiko for blødning.

Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes bør forsiktighet utvises, med hensyn til den økte risikoen for blødning. Blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen.

I tilfeller der en pasient som behandles med ELIQUIS® må gjennomføre en elektiv prosedyre, slik som kirurgi eller en invasiv prosedyre assosiert med økt risiko for blødning, bør ELIQUIS® seponeres for en tilstrekkelig tidsperiode før prosedyren, for å redusere risikoen for blødning relatert til antikoagulasjon. Halveringstiden til ELIQUIS® er ca. 12 timer. Gitt at ELIQUIS® er en reversibel hemmer av faktor Xa, skal den blodfortynnende aktiviteten til ELIQUIS® avta innen
24-48 timer etter siste administrerte dose.

Seponering av ELIQUIS® før planlagt kirurgi/invasive prosedyrer

Lav blødningsrisiko (inkluderer prosedyrer der blødning, dersom det oppstår, vil være minimal, ikke kritisk lokalisert og/eller lett kontrollerbar med enkel mekanisk hemostase)

Minst 24 timer før planlagt kirurgi eller invasive inngrep

Moderat til høy blødningsrisiko (inkluderer prosedyrer der sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan utelukkes, eller der risiko for blødning er uakseptabel)

Minst 48 timer før planlagt kirurgi eller invasive inngrep